Alle bodemonderzoek grondonderzoeken in Nederland

Aanbevolen bodemonderzoek grondonderzoeken

Wordt geladen

Blader per regio

Friesland

1 bodemonderzoek grondonderzoek gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Friesland

Gelderland

7 bodemonderzoek grondonderzoeken gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Gelderland

Groningen

2 bodemonderzoek grondonderzoeken gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Groningen

Limburg

4 bodemonderzoek grondonderzoeken gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Limburg

Noord-Brabant

4 bodemonderzoek grondonderzoeken gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Noord-Brabant

Noord-Holland

4 bodemonderzoek grondonderzoeken gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Noord-Holland

Overijssel

1 bodemonderzoek grondonderzoek gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Overijssel

Utrecht

7 bodemonderzoek grondonderzoeken gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Utrecht

Zeeland

1 bodemonderzoek grondonderzoek gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Zeeland

Zuid-Holland

8 bodemonderzoek grondonderzoeken gevonden

Bekijk bodemonderzoek grondonderzoeken in Zuid-Holland

Lees meer over bodemonderzoek grondonderzoek

Bodemonderzoek

Er zijn verschillende situaties waarin u een bodemonderzoek nodig hebt. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning, bij bedrijfsbeëindiging, bij (ver)koop van een huis of bedrijfspand etc.

Het doel van een bodemonderzoek is, vaststellen of er bodemverontreiniging op een perceel aan- dan wel afwezig is.

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij de taxatie van onroerend goed is de bodemkwaliteit een aandachtspunt. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in dit soort situaties verplicht dit te melden aan mogelijke kopers. Deze kunnen dan vervolgens beslissen of zij een bodemonderzoek willen laten uitvoeren.

Grondonderzoek bestaat uit het uitvoeren van grondboringen en sonderingen. Zij worden gedaan voor bodemclassificatie, monstername voor geotechnisch en geohydrologisch onderzoek en voor de plaatsing van meetapparatuur waaronder peilbuizen, hellingmeetbuizen en extensometers.

Bij bouwplannen

Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Daarom zal een gemeente bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek vragen. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, bijvoorbeeld woningbouw. Specialistische diensten/bedrijven kunnen aangeven welke maatregelen nodig zijn om de bodem wel geschikt te maken.

Als u al in het bezit bent van een rapport en deze is niet ouder dan vijf jaar en het betreffende onderzoek heeft betrekking op het te bebouwen terrein (en er hebben in deze periode geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden) dan hoeft er geen nieuw onderzoek plaats te vinden maar kan dit bestaande rapport bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden.

Als u een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren controleer dan of het bureau met erkende veldwerkers werkt. Als een bodemonderzoek niet door een erkend veldwerker is uitgevoerd, zal dit onderzoek niet worden geaccepteerd worden voor een omgevingsvergunning.

Nulsituatiebodemonderzoek

Het uitvoeren van een nul- en eindsituatiebodemonderzoek is verplicht als een bedrijf bodembedreigende activiteiten uitvoert. Het onderzoek kan beperkt blijven tot die locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden.

Het rapport van het nulsituatiebodemonderzoek moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • Informatie over bodembedreigende activiteiten binnen het bedijf, bestaande voorzieningen, bodemopbouw en juridische situatie.
  • Een plattegrond van het bedrijf met aanduiding van bodembedreigende activiteiten, stroomrichting grondwater en boorplan.
  • Een overzicht van de analyseresultaten, mengmonsters en monstername dieptes.


Eindsituatieonderzoek

Als een nulsituatiebodemonderzoek is uitgevoerd, moet bij bedrijfsbeëindiging altijd een eindsituatie- bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatie-bodemonderzoek is in feite een herhaling van het nulsituatiebodemonderzoek. De resultaten van de beide onderzoeken worden vergeleken. Als blijkt dat de bodemkwaliteit is verslechterd, dan is de vergunninghouder hier verantwoordelijk voor. De vergunninghouder zal de bodemverontreiniging ongedaan moeten maken.

In het geval er tijdens het nulonderzoek verontreiniging is aangetroffen die na vergelijking met de gegevens van het eindsituatieonderzoek niet zijn toegenomen dan kan de vergunninghouder niet aansprakelijk worden gesteld voor de bodemverontreiniging.

Aanbevolen content over bodemonderzoek grondonderzoek

Foto's

Video's

Bodemonderzoek Stadsblokken-Meinerswijk

Bodemonderzoek waarbij is gezocht naar niet-gesprongen explosieven en objecten van archeologische waarde.

Bodemonderzoek en Bodemsanering

Bodemonderzoek en bodemsanering zijn de specialiteiten van Grondslag BV.

Links

2015 Jaar van de Bodem

Website over het Internationale Jaar van de Bodem, 2015.

Bezoek

Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB)

Website van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB), vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus.

Bezoek

Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB)

Website van de VOTB, brancheorganisatie van bedrijven waarbij het geotechnisch bodemonderzoek centraal staat.

Bezoek

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Op de site van Rijkswaterstaat Leefomgeving is veel informatie te vinden over bodem en aanverwante zaken.

Bezoek