Alle religieuze instellingen in Nederland

Aanbevolen religieuze instellingen

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

7 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Drenthe

Flevoland

3 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Flevoland

Friesland

15 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Friesland

Gelderland

48 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Gelderland

Groningen

6 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Groningen

Limburg

16 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Limburg

Noord-Brabant

31 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Noord-Brabant

Noord-Holland

40 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Noord-Holland

Overijssel

23 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Overijssel

Utrecht

41 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Utrecht

Zeeland

8 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Zeeland

Zuid-Holland

74 religieuze instellingen gevonden

Bekijk religieuze instellingen in Zuid-Holland

Lees meer over religieuze instelling

Religieuze Instellingen

Een religieuze instelling is een instelling met een religieuze achtergrond en/of doelstelling. Te denken valt aan geloofsgemeenschappen (kerken, synagoges, moskeeën etc.), kerkgenootschappen en instellingen die opereren vanuit een religieuze achtergrond (opvanghuizen, verenigingen etc.).

De scheiding van kerk en staat is niet in de Nederlandse Grondwet of in internationale verdragen vastgelegd. Het vloeit voort uit de godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod, die wel in de Grondwet zijn opgenomen (respectievelijk artikel 6 en artikel 1). De belangrijkste betekenis van de scheiding van kerk en staat is dat de overheid geen geloof of wijze van geloofsbelijdenis zal voorschrijven, of voortrekken: de overheid dient neutraal te zijn. De overheid mag wel contacten onderhouden met religieuze en levensbeschouwelijke instellingen al dient daar wel voorzichtig en terughoudend mee omgegaan te worden. Ook zal het gelijkheidsbeginsel bij contacten met religieuze instellingen in acht moeten worden genomen. Het behoud van pluriformiteit en tolerantie binnen de samenleving kan ten grondslag liggen aan contacten tussen overheden en religie.

Elk kerkgenootschap dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (op grond van de Handelsregisterwet). Er gelden hiervoor een aantal bepalingen:

  • Alleen de landelijke koepels van de kerkgenootschappen zijn verplicht zich in te schrijven;
  • Van de kerkgenootschappen worden een beperkt aantal gegevens genoteerd; de namen, adressen en andere contactgegevens van natuurlijke personen worden niet in het handelsregister opgenomen omdat dit zogenaamde 'gevoelige gegevens' zijn in het kader van de privacywetgeving.

ANBI-regeling

Iedere organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de Inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning te krijgen. Als de belastinginspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling dan zal de inspecteur de gevraagde beschikking verlenen.

Er gelden een aantal wettelijke criteria: er mag geen winstoogmerk zijn; Voor minimaal 90% dienen van het algemeen belang; het vermogen mag niet als persoonlijk vermogen worden aangewend; er mag geen vermogen worden opgebouwd; bestuurders mogen niet worden beloond, zij mogen slechts een kostenvergoeding ontvangen; de instelling dient te beschikken over een actueel beleidsplan; er dient een redelijke verhouding tussen de kosten van verwerven en beheer van het vermogen en van de besteding daarvan te zijn; de bestemming van het batig saldo na opheffing voor een algemeen nut beogend doel dient bekend te zijn; er dient een zorgvuldige administratie van de kosten, kostenvergoedingen en andere uitgaven, de inkomsten en het vermogen van de instelling te zijn.

Aanbevolen content over religieuze instelling

Video's

Museum voor Religieuze Kunst

Stichting C heeft een introducerend filmpje gemaakt dat de kijker kennis laat maken met het Museum voor Religieuze kunst.

Wetenschap versus Religie

Wetenschap versus religie, toegelicht door Wil Roebroeks en het commentaar aangaande evolutie van Arie Slob, fractievoorzitter van de christenunie in DWDD.

Links

VVP - Beweging voor eigentijds geloven

Website van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, een beweging voor eigentijds geloven.

Bezoek

Katholieke Vereniging voor Oecumene

Website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Athanasius en Willibrord.

Bezoek

De Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Website van de Islamitische Stichting Nederland (ISN).

Bezoek

CIO

Website van het CIO; het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Bezoek