Alle waterschappen in Nederland

Aanbevolen waterschappen

Wordt geladen

Blader per regio

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

2 waterschappen gevonden

Bekijk waterschappen in Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Utrecht

Zuid-Holland

Lees meer over waterschap

Waterschap

Een waterschap is een regionale overheidsinstantie. Een waterschap heeft de taak om de waterhuishouding te regelen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Een waterschap wordt ook wel hoogheemraadschap genoemd. Nederland is onderverdeeld in 23 waterschappen.

Een waterschap is een gedecentraliseerd overheidsorgaan de taken liggen uitsluitend op het gebied van de waterstaatzorg. De provincies bepalen het strategische (water)beleid. Zij vervullen een regiefunctie en toezichthoudende taken op de uitoefening van het waterschap.

In een waterschap wordt de gang van zaken geregeld door een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een dijkgraaf. Het algemeen bestuur is samengesteld met vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden van het waterschap.
Deze categorieën zijn:

  • Inwoners van het gebied
  • Bedrijven
  • Agrarisch
  • Natuurterreinbeheerders


Het algemeen bestuur wordt voor een periode van vier jaar gekozen.

Het waterschap heeft een grondwettelijke basis (art. 133) en is verankerd in de Waterschapswet en het Waterschapsbesluit.


Wat doet een waterschap?

Waterschappen zijn in beginsel verantwoordelijk voor de waterkeringzorg (het beheer, de bescherming en het onderhoud van dijken en duinen ter voorkoming van overstromingen), het waterkwantiteitbeheer (beheersing van het grondwaterpeil in het beheerde gebied door gemalen, stuwen en sluizen, door het onderhoud van watergangen en de aanleg van waterberging) en het waterkwaliteitbeheer (zorg voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater). Ook kunnen zij daarnaast nog andere taken zoals (vaar)wegenbeheer opgedragen krijgen.

Wet WOZ

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende zaken, zoals woningen en bedrijven, taxeren. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Aanbevolen content over waterschap

Foto's

Video's

Hoogheemraadschap gaat Mobiel Watermeten

Informatievideo over het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard en mobiel watermeten.

Hoogheemraadschap

Een video van PodiumUtrecht over het hoogheemraadschap van Rijnland.

Links

Waterschappen

Website met nieuws van en over de Nederlandse waterschappen.

Bezoek

De Unie van Waterschappen

Website van de Unie van Waterschappen; alle Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen.

Bezoek

De Stichting Nederlandse watersector

Website van de Stichting Nederlandse Watersector; het forum voor de Nederlandse watersector.

Bezoek